• Voeten Zee
  • Voeten
  • sprays
  • ghewol
    http://pedicureangelika.nl/images/GEHWOL-Soft-Feet-Creme-Proben-1024x768.jpg

Afspraak maken

Pedicurepraktijk Angelika is weer open!

Ik ben blij dat ik u weer mag behandelen.

Natuurlijk wil en moet ik rekening houden met een aantal veranderingen vanwege de Corona-crisis. Zo heb ik voor de behandelingen voor mij en u als cliënt meer persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, mondmaskers etc. nodig. Na iedere behandeling wordt de behandelruimte minstens een kwartier gelucht, tevens wordt er alles gereinigd en gedesinfecteerd. Uiteraard hou ik rekening met de noodzakelijke anderhalve meter afstand.

 

Om u een goede, veilige behandeling te kunnen geven, heb ik helaas meer tijd nodig voor de voorbereiding en de nazorg. Door de benodigde extra tijd is het helaas niet langer mogelijk om alle cliënten uit mijn praktijk te behandelen. Daardoor ben ik helaas genoodzaakt af en toe nee te zeggen tegen een verzoek voor een afspraak. Ik zal me de komende tijd concentreren op cliënten die een medische indicatie hebben voor een behandeling.

 

Wat niet verandert, is mijn enthousiasme voor het vak en de inzet om u zo goed en veilig mogelijk te behandelen. Heeft u een medische indicatie en wilt u een behandeling inplannen? Neem dan contact met mij op voor het maken van een afspraak.

 

Wacht u nog wel even als:

- U of iemand in uw directe omgeving COVID-19 heeft.

- U hoest, niest, keelpijn en/of longontsteking heeft.

- U benauwd of verkouden bent en/of koorts heeft.

 

Ik vertrouw op uw begrip voor deze keuze en aanpak. Ik wens u allen veel gezondheid. Hopelijk is de situatie weer snel zoals voorheen.

 

Hartelijke groet,

Uw pedicure Angelika

 

Voor een afspraak kunt u bellen met onderstaand telefoonnummer.

06 - 33 60 62 28

Algemene Voorwaarden van Medisch Pedicure Angelika

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Pedicure Angelika en een cliënt waarop  deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 

2. Diensten

Pedicure Angelika zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen  telefonisch, via mail of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicure Angelika door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicure Angelika 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicure Angelika de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Pedicure Angelika , dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Tarieven en betaling

Pedicure Angelika vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant, met pin of per factuur te voldoen. 

Pedicure Angelika is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor cliënten die vallen onder de podotherapeuten Van Asselt, Hurenkamp en Van de Beek, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut. Cosmetische voetzorg dient door de cliënt contant, met pinbetaling  of per factuur betaald te worden aan Pedicure Angelika

 

5. Persoonsgegeven en privacy

 De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure Angelika. De persoonlijke gegevens worden door Pedicure Angelika opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.


6. Geheimhouding

Pedicure Angelika is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Angelika is verplicht  de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid

Pedicure Angelika kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding Pedicure Angelika is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.


8. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van .Pedicure Angelika

Diefstal wordt door Pedicure Angelika altijd gemeld bij de politie.


9. Garantie

Pedicure Angelika geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.


10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk  of telefonisch worden gemeld aan Pedicure Angelika en dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicure Angelika de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicure Angelika en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. 

 

11. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Angelika het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.
 

12. Recht

Op welke overeenkomst tussen Pedicure Angelika en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Privacyverklaring

Angelika Reibnegger, handelend onder de naam. Pedicure Angelika, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Pedicure Angelika houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
 

– Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

 

Als Pedicure Angelika ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Angelika verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– administratieve doeleinde;
– communicatie over de opdracht;
– het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
– goed kunnen afstemmen van een voetbehandeling in verband door contra-indicatie.
 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– de overeengekomen opdracht.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Angelika de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Cosmetisch/Medisch:
- voornaam
– e-mailadres
– tussenvoegsel
– geslacht
– achternaam
– geboortedatum
– adres, postcode
– huisarts/behandelend arts
– woonplaats
– telefoonnummer vast/mobiel

Medisch aanvullend ( op verzoek zorgverzekeraar):
– BSN nummer
– polisnummer
– verzekeringsmaatschappij
 

Aanvullend voor bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Angelika de volgende bijzondere persoonsgegevens van u vragen voor het uitvoeren van een adequate behandelingen:

– beroep
– neuropathie
– diabetes
– medicijngebruik
– CVA
– reuma
– allergieën
– vaatlijden
– oncologie
– ziektebeeld
– kunstprotese
– steunzolen
– medische ingreep onderste ledematen
– schoeisel

 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Angelika opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 2 jaar na de laatste behandeling in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Grondslag voor persoonsgegevens is: privacybeleid persoonsgegevens.


Voor de bovenstaande doelstelling kan Pedicure Angelika de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– e-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Angelika opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is en zolang men in het administratieve systeem van Pedicure Angelika opgenomen staat.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

– het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma (Wega);
– het verzorgen van de (financiële) administratie;
– het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waar ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicure Angelika  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens Pedicure Angelika van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
– Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
– Ik pseudonimiseren en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
– Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik  kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik laat de informatie die Google verzamelt zo veel mogelijk anonimiseren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op.

Contactgegevens:

Angelika Reibnegger
h.o.d.n  Pedicure Angelika
Motetstraat 1
7323 LD Apeldoorn
06-33606228

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Aangesloten bij:

Logo Provoet

 

Logo van Procert

Wijzigingen

Mensen met diabetes mellitus kunnen (afhankelijk van de afgesloten verzekering) voor een pedicurebehandeling een vergoeding krijgen van de zorgverzekeraar. Wijzigingen Diabetes Mellitus voetzorg 2015

Werktijden

Maandag 9.00 - 17.30
Dinsdag 9.00 - 17.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 9.00 - 17.30
Vrijdag 9.00 - 12.00
Zaterdag Gesloten

Afspraken uitsluitend telefonisch.
Tel.: 06 - 33 60 62 28 

KVK nr.: 08200869

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring


U kunt bij ons ook een kadobon aanschaffen als cadeau voor bv. een vriendin.