• Voeten Zee
  • Voeten
  • sprays
  • ghewol
    http://pedicureangelika.nl/images/GEHWOL-Soft-Feet-Creme-Proben-1024x768.jpg

Privacyverklaring

Angelika Reibnegger, handelend onder de naam. Pedicure Angelika, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Pedicure Angelika houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
 

– Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

 

Als Pedicure Angelika ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Angelika verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– administratieve doeleinde;
– communicatie over de opdracht;
– het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
– goed kunnen afstemmen van een voetbehandeling in verband door contra-indicatie.
 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– de overeengekomen opdracht.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Angelika de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Cosmetisch/Medisch:
- voornaam
– e-mailadres
– tussenvoegsel
– geslacht
– achternaam
– geboortedatum
– adres, postcode
– huisarts/behandelend arts
– woonplaats
– telefoonnummer vast/mobiel

Medisch aanvullend ( op verzoek zorgverzekeraar):
– BSN nummer
– polisnummer
– verzekeringsmaatschappij
 

Aanvullend voor bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Angelika de volgende bijzondere persoonsgegevens van u vragen voor het uitvoeren van een adequate behandelingen:

– beroep
– neuropathie
– diabetes
– medicijngebruik
– CVA
– reuma
– allergieën
– vaatlijden
– oncologie
– ziektebeeld
– kunstprotese
– steunzolen
– medische ingreep onderste ledematen
– schoeisel

 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Angelika opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 2 jaar na de laatste behandeling in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Grondslag voor persoonsgegevens is: privacybeleid persoonsgegevens.


Voor de bovenstaande doelstelling kan Pedicure Angelika de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– e-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Angelika opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is en zolang men in het administratieve systeem van Pedicure Angelika opgenomen staat.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

– het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma (Wega);
– het verzorgen van de (financiële) administratie;
– het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waar ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicure Angelika  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens Pedicure Angelika van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
– Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
– Ik pseudonimiseren en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
– Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik  kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik laat de informatie die Google verzamelt zo veel mogelijk anonimiseren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op.

Contactgegevens:

Angelika Reibnegger
h.o.d.n  Pedicure Angelika
Motetstraat 1
7323 LD Apeldoorn
06-33606228

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""